Checklists
Laatst gewijzigd op: 24 augustus 2016

Functieomschrijving van de preventiemedewerker

De werkgever dient te voorzien in een preventiemedewerker zoals bedoeld in artikel 13 van de Arbowet. De preventiemedewerker dient te werken conform het functieprofiel preventiemedewerker. Gebruik deze checklist om ervoor te zorgen dat het functieprofiel compleet is.

Functie

Functiebenaming: preventiemedewerker
 
Niveau: de preventiemedewerker werkt op [HBO of MBO] niveau.
 
Doel van de functie: Het invullen van de wettelijke verplichtingen uit de Arbowet (art.13) binnen de organisatie.

Plaats in de organisatie: De preventiemedewerker legt verantwoording af aan [functie in de organisatie].
 
Tijdsbesteding: [aantal] uur

Bevoegdheden

De preventiemedewerker is bevoegd om gevraagd en ongevraagd adviezen te geven aan medewerkers, management en het medezeggenschapsorgaan (OR, PVT of Arbocommissie). De preventiemedewerker heeft eigen budget, middelen en tijd voor ondersteuning door derden. Deze worden vastgelegd in de RI&E. Hij heeft mandaat voor het bezoeken van werkplekken en het raadplegen van externe Arbo-deskundigen (arbodienst, Inspectie SZW, bedrijfsarts en dergelijke).

Opleidingseisen

De minimale opleiding is een 3-daagse opleiding aangevuld met specialistische opleidingen. De preventiemedewerker is lid van de beroepsvereniging. Jaarlijks wordt er een opleidingstraject samengesteld en uitgevoerd.

Functieprofiel

 • Goede beheersing van de Nederlandse taal
 • Communicatief sterk
 • Oplossingsgericht denken en werken
 • Toegankelijk voor collega’s, medezeggenschapsorgaan en directie
 • Goed op de hoogte van de dagelijkse gang van zaken binnen de dagelijkse praktijk in de organisatie
 • Voldoende inzicht in arbeidsomstandigheden in het bedrijf en de wijze waarop deze worden aangepakt
 • Kennis hebben en gebruikmaken van het arbo voorlichtingsmateriaal
 • Mee kunnen werken aan het (laten) uitvoeren van en toezichthouden op de RI&E en het plan van aanpak
 • Over het plan van aanpak in het bedrijf draagvlak kunnen organiseren
 • Het voortouw nemen met betrekking tot het inrichten en uitvoeren van het arbeidsomstandighedenbeleid
 • Het kunnen omgaan met arbozorg(systeem)elementen, arbowetgeving en normen
 • Administratief onderlegd

Taken preventiemedewerker

 • Het uitvoeren van de Risico-inventarisatie (RI&E) en evaluatie van [naam organisatie]. 
 • Het bewaken van de voortgang van het plan van aanpak van de RI&E.
 • Het adviseren en samenwerken met het medezeggenschapsorgaan van [naam organisatie].
 • Het adviseren en samenwerken met de werkgever.
 • Het opstellen van een plan om management en medewerkers voor te lichten.
 • Het onderzoeken van ongevallen, (bijna) ongevallen binnen de organisatie.
 • Het beantwoorden van vragen van medewerkers, management en medezeggenschapsorgaan.
 • Het optreden als intermediair tussen de eigen organisatie en [namen externe organisaties of personen]. 
 • De preventiemedewerker stelt jaarlijks een verslag op over de uitgevoerde activiteiten en de voortgang van het plan van aanpak (jaarplan).

Uitgelicht
Uitgelicht