Checklists
Laatst gewijzigd op: 20 juni 2019

Checklist PSA

Ongeveer een miljoen werknemers in Nederland loopt het risico op een burn-out. Hoge werkdruk maar ook het gebrek aan steun van leidinggevenden speelt hierbij een belangrijke rol. Door werkstress en burn-outsignalen te voorkomen of in een vroeg stadium te signalen, bespaart u hoge verzuimkosten. Het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) hoort bij goed HR-beleid. Gebruik onderstaande checklist om te controleren of uw PSA-beleid up to date is.

Inventarisatie

Voordat u weet welke maatregelen u moet nemen om werkstress en burn-outklachten te voorkomen, dient u eerst te inventariseren welke klachten er spelen onder uw werknemers. Dit kunt u doen door een vragenlijst te verspreiden, managers te vragen naar hun observaties en eventueel een arbo-professional in te schakelen.

Zorg ervoor dat de vragenlijst altijd anoniem is en dat u dat ook duidelijk naar uw medewerkers communiceert.

Vertrouwenspersoon

Stel een klachtenregeling op en wijs een vertrouwenspersoon aan. Zorg dat alle medewerkers en leidinggevenden weten waar ze met klachten of problemen terecht kunnen. Licht managers in over werkdruk en werkstress door bijvoorbeeld een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren. Hoe meer kennis zij hebben van vroegtijdige symptomen, hoe eerder zij problemen kunnen signaleren.

Functioneringsgesprek

Zorg ervoor dat er minimaal ieder jaar een functioneringsgesprek plaatsvindt. Stuur de uitnodiging hiervoor ruim van te voren naar de medewerker. Neem een agenda hierin op en verzoek je medewerker in de mail om zelf vast in kaart te brengen hoe hij of zij zijn functie en de werkdruk ervaart. Dit kan werkinhoud zijn, werktijden of werkdruk.

Ga in op signalen die de medewerker afgeeft en geeft aan wat mogelijke aanpassingen zijn.

Beleid agressie, geweld en ongewenste omgangsvormen

Als werkgever bent u verplicht om beleid te voeren om PSA te voorkomen of beperken. In uw risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)  zijn PSA-risico’s opgenomen. Bekijk de RI&E en het plan van aanpak. In het plan van aanpak staan de maatregelen om de risico’s te beperken. Zijn deze nog up to date?

Vraag uw medewerkers wat zijn van het plan van aanpak vinden en welke maatregelen zij belangrijk vinden.

Incidenten registreren

Houd incidenten en signalen bij door bijvoorbeeld regelmatig met leidinggevenden te overleggen. Zo kunt u eenvoudig in kaart brengen wat de grootste risico’s zijn en uw beleid hierop aanpassen. Maak hierbij onderscheid tussen externe risico’s en interne risico’s. Branches waar sprake is van veelvuldig patiënt- of klantcontact hebben meer te maken met externe risico’s. Door de incidenten te registreren kunt u het plan van aanpak optimaliseren.

Let op: houd rekening met de geldende privacywetgeving bij het registreren van incidenten. Gebruik hiervoor de checklist Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uitgelicht
Uitgelicht